Copy instructors

Master Shi Xing Wei

Shi Xing Wei

 

 

 

32nd generation Shaolin Temple Master from  Songshan Shaolin Temple, China.  Founder and principle teacher of Shaolin Kungfu Chan, Las Vegas since 2005.  See bio...

 

 

 

 

Master Shi Xing Jie