China Trip - Part II - Shaolin Temple Kung Fu and Tai Chi Experience

China Trip 2015 - Part I   -   China Trip 2015 - Part III

Dengfeng, Shi Yan Chen & LiLi, School Demo

                                

Chinese Calligraphy

                  

Practice

        

Art Gallery

                  

Tai Chi Push Hands

          

Shaolin Zen Music Show 

                                                                                

China Trip 2015 Part III