China Trip - Part II - Shaolin Temple Kung Fu and Tai Chi Experience

Dengfeng, Shi Yan Chen & LiLi, School Demo

                                

Chinese Calligraphy

                  

Practice

        

Art Gallery

                  

Tai Chi Push Hands

          

Shaolin Zen Music Show